Skip to main content
Arendalsuka 2022:

Velkommen ombord på

Fafobåten

Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 vender vi tilbake med faglige og sosiale innslag fra vårt flytende herberge ved Langbryggen.

Disse to dagene vil Fafo-forskere og våre mange gjester holde foredrag, debatt og samtaler på to scener. I tillegg har vi som vanlig en løpende forskerstafett på trossedekket.

Alle arrangementer er selvsagt gratis å bivåne og krever ingen påmelding – men begrenset antall plasser.

15. og 16. august 2022

Langbryggen, Arendal

Fafo fyller 40
Fafobåten 2022

... nærmere bestemt MS Sandnes

Programmet mandag 15. august


Festsalen (150 plasser)
12:00–12:45

Samarbeid for bedre løsninger for ME-syke

Forskere fra Fafo presenterer foreløpige funn fra prosjektet Tjenesten og MEg, som er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene SINTEF og Fafo. Prosjektets undersøker ME-syke og deres pårørendes opplevelser med og perspektiver på de offentlige tjenestene.

13:15–14:00

Tillitsreformen i offentlig sektor – balansen mellom skjønnsutøvelse og brukerrettigheter?

I Hurdalsplattformen har regjeringen lansert tillitsreformen i offentlig sektor som ett av sine viktigste prosjekter. Der loves det at «tilliten, tiden og makten» skal gis tilbake til førstelinja. Vil mer tillit til ansatte i tjenestene også styrke brukernes tillit til tjenestene? Og hva kan vi lære av forskningen om tillit? 

Se også Utdanningsnytt.no: – Gi lærere tid til å være lærer

14:30–15:15

Oppvarming for ytringsfrihetskommisjonen. Strammere ytringsrammer for offentlig ansatte?

Det har aldri vært lettere å ytre seg offentlig. Hvor stort er egentlig ytringsrommet for offentlig ansatte? Hvordan veier arbeidsgiverne krav om lojalitet mot en grunnlovsfestet ytringsfrihet?

15:45–16:30

Er det greit å forskjellsbehandle flyktninger? Når flyktningekonvensjonen møter virkeligheten

Noen har tatt til orde for at ansvaret er større for å ta imot flyktninger fra «nærområder». Samtidig ser vi at antallet flyktninger som kommer gjør at Norge og andre land innfører unntaksbestemmelser for hvilke rettigheter og muligheter flyktningene skal få. FNs flyktningkonvensjon sier imidlertid ikke noe om at enkelte flyktninger har prioritet foran andre ut ifra hvor de kommer fra, eller at flyktningenes rettigheter skal avhenge av hvor mange som kommer. I praksis har imidlertid dette vist seg å spille en stor rolle, ikke bare i Europa, men også i andre land som har vært - eller er - nærområder til konflikter.

1.klassesalongen (46 plasser)
12:00–12:45

Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft?

13:15–14:00

Hvor mange ukrainske flyktninger vil komme til Norge?

Da krigen i Ukraina brøt ut forberedte norske kommuner seg på å ta imot rekordmange flyktninger. I løpet av våren kom det færre enn man først så for seg. Men bør vi være forberedt på nye runder med høye ankomsttall til høsten og vinteren?

14:30–15:15

Oppgavedeling – en løsning på bemanningsutfordringene i helse- og omsorgsektoren?

Oppgavedeling  har blitt lansert som et tiltak for å løse bemanningsutfordringene i helse- og omsorgsektoren. Det er forventet at gapet mellom behovet for helse- og omsorgstjenester og tilgang på helsepersonell vil øke i årene som kommer. Det er allerede en underdekning på en rekke faggruppe som for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere og leger.

Forskerstafett på Trossedekket – 15. august

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne innledninger på ti minutter, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 20 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes. 

15:00

Start!

15:00 – Silje Andresen

#2:  Hva vi vet om innvandreres tillit til NAV

15:30 – Åsmund Arup Seip

#3: Hva vi vet om bruken av tvungen lønnsnemnd

16:00 – Mona Bråten og Rolf K. Andersen

#4: Hva vi vet om digitalisering, personvern og tillitsvalgtes medvirkning

16:30 – Anne Mette Ødegård

#5: Hva vi vet om å være tillitsvalgt i en pandemi

Programmet tirsdag 16. august


10:00–11:00

PÅ TORVSCENEN: Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

I Norge og resten av Norden reguleres lønn i all hovedsak gjennom tariffavtalene. Det finnes ingen lovgivning som skal sikre et minstelønnsgulv. Samtidig er andelen ansatte som er omfattet av tariffavtaler synkende, og særlig gjelder dette i lavlønnsbransjer innenfor privat servicesektor. Fafos undersøkelser viser at 180 000 norske arbeidstakere er varig lavtlønte. Ulikheten vokser også mellom grupper som er omfattet av tariffavtale og de som står utenfor.

Video fra seminaret


Festsalen (150 plasser)
14:00–15:00

Integrering av flyktninger fra Ukraina i norske kommuner

Staten har nylig innført en ny integreringslov. Ambisjonen er å heve kvaliteten i integreringsarbeidet, effektivisere innsatsen og redusere kvalitetsforskjeller i det tilbudet flyktninger får i ulike kommuner. Krigen i Ukraina og ankomsten av et høyt antall flyktninger har satt disse ambisjonene, og det norske flyktningarbeidet generelt, på prøve. Er loven og systemet fleksibelt nok til å fungere når betingelsene endrer seg så dramatisk?  

15:30–16:30

Hvorfor var det så vanskelig å nå deler av innvandrerbefolkningen under pandemien?

Enkelte deler av innvandrerbefolkningen er sterkt overrepresentert i smittestatistikken og i covid-19-relaterte sykehusinnleggelser. Innvandrere fra Afrika har sammenlignet med personer født i Norge, hatt en betydelig høyere andel dødsfall som følge av pandemien. Det er flere årsaker til dette, og måten koronainformasjonen ble spredt på er trolig en av dem. Koronakommisjonen slår fast at informasjon ikke nådde fram til deler av befolkningen. Hva gikk galt i myndighetenes kommunikasjon med deler av innvandrerbefolkningen under pandemien? Hva fungerte? Og hva kan vi lære av dette? 

18:30–20:00

Veien videre for de store folkepartiene

Tempo er litt forskjellig, men tendensen er klar over hele Europa: Moderate partier svekkes eller kollapser, det partipolitiske landskap fragmenteres og populistiske og ytterkrefter er sterke. I tillegg er valgdeltakelsen lav og synkende.

Tarjei Skirbekk har skrevet boka «De moderate folkepartienes fall i Europa» og tallene over er hentet derfra. Han kommer til Fafobåten for å gi en kort innledning om sine funn. Vi følger med en samtale mellom flere deltakere (navn kommer), ledet av Magnus Takvam. Her vil vi se på mer hjemlige forhold og de norske styringspartiene.

1.klassesalongen (46 plasser)
14:00–15:00

Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen

Spørsmålet vi reiser på dette seminaret er om et eventuelt utleieforbud innenfor bygg i Oslofjord-området får konsekvenser i naboregioner. Og hvorfor det fra myndighetenes side er lagt opp til at forbudet er geografisk avgrenset. Er det slik at det er ryddigere forhold, for eksempel på Sørlandet? Vi får høre fra lokale entreprenører, tillitsvalgte og bemanningsselskap om hvordan de vurderer et utleieforbud. Vil det eksempelvis bli større problemer med å få tak i kvalifiserte arbeidstakere? 

15:30–16:30

Kompetanse i byggenæringen – hvor står trepartssamarbeidet?

De siste årene har fagkunnskapen i byggenæringen kommet under press fra mange hold. Migrasjon har skapt press på rekruttering, faste ansettelser og lærlinger. Samtidig har regelverket som skal sikre tilstrekkelig kompetanse i bedriftene blitt myket opp. Byggenæringen har møtt dette med krav om lærlinger og fagarbeidere i byggeoppdrag fra stat og kommune, og om krav om ny sentral godkjenning. Tiltakene har skapt konflikter både internt i næringen og mellom næring og myndigheter. Vi spør derfor; hvor står trepartssamarbeidet i arbeidet for en kunnskapsbasert og seriøs byggenæring?  

Forskerstafett på Trossedekket – 16. august

I forskerstafetten på Fafobåten holder Fafo-forskerne innledninger på ti minutter, og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 20 minutter og foregår på trossedekket, akter på MS Sandnes. 

09:30 – Anne Inga Hilsen

#6: Hva vi vet om eldre lærere i skolen

10:00 – Hanne Kavli

#7:  Hva vi vet om utdanningens rolle i integreringspolitikken

10:30 – Jørgen Svalund og Johan Røed Steen  

#8: Hva vi vet om hvordan digitalisering endrer yrkesstrukturen

11:00 – Torgeir Nyen

#9: Hva vi vet om hvordan det norske yrkesutdanningssystemet
virker i et fordelingsperspektiv

11:30 – Sondre Thorbjørnsen

#10: Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge

12:00 – lunsjpause

13:30 – Camilla Houeland

#11:  Hva vi vet om organiserte oljearbeidere og deres rolle i det grønne skiftet

14:00 – Arne Backer Grønningsæter

#12:  Hva vi vet om LHBTI-personers levekår 50 år
etter forbudet mot sex mellom menn

14:30 –  Ragnhild Steen Jensen

#13: Hva vi vet om kvinneyrker, arbeidsmiljø og sykefravær

15:00 – Kristin Dalen og Hedda Flatø

#14: Hva vi vet om ulikhet i Kina

15:30 –  Anne Hatløy og Anne Inga Hilsen

#15: Hva vi vet om samarbeidet matbransje/helsemyndigheter
om et sunnere kosthold

16:00 – målgang og tjohei!

Fafoforskere på andres arrangementer under Arendalsuka

IMDi | Tirsdag 16. august 10:30-11:20 | Jon Horgen Friberg

Bakgårdsprat om gutter i krysspress - hva har vi lært om negativ sosial kontroll?

LO Norge | Tirsdag 16. august 11:00–11:30 | Kristin Alsos

Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende - forskningsrapport

Bygg Arena Arendal | Onsdag 17. august 08:30 - 10:30 | Jon Erik Dølvik

Mangel på fagarbeidere er en trussel for utviklingen av Norge

Utlendingsdirektoratet | Onsdag 17. august | 14:30–15:30 | Guri Tyldum

Hva skiller denne flyktningkrisa fra tidligere flyktningkriser?

Redd Barna m.fl. | Torsdag 18. august 09:00–10:00 | Tone Fløtten

Hvorfor klarer ikke myndighetene å redusere familiefattigdom i Norge?

Den norske Forleggerforening & IKT-Norge | Torsdag 18. august 11:00–11:50 | Tone Fløtten

Hva gjør vi med gutta?

Norges Taxiforbund m.fl. | Torsdag 18. august 16:30–17:30 | Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Hvordan gikk det med «økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten»?

Universitetet i Agder | Torsdag 18. august 20:00–21:00 | Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Tatt av Teams

Spørsmål? Ta kontakt med Fafos informasjonsavdeling

Noen glimt fra Fafobåten i 2019