Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv

tirsdag 14. mars 2023

kl. 08:30–

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte.  Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. På dette seminaret lanserte vi en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

Digitale teknologier gir nye muligheter for kontinuerlig overvåking og detaljert innsamling av opplysninger om arbeidsprosesser og arbeidsprestasjoner. Bruken av programvare og dataenheter som PC, nettbrett og smarttelefon kan samtidig gi et svært detaljert bilde av hva den enkelte gjør i løpet av arbeidsdagen.

Ofte er dette innebygde muligheter i programvaren som mange allerede bruker som arbeidsverktøy. I tillegg finnes programvare som er spesialutviklet for å samle inn, analysere og tilgjengeliggjøre data om den enkelte ansatte.

Utviklingen kan sette både arbeidsmiljøet og de ansattes personvern under press.

EUs overvåkingsorgan for arbeidsmiljø (EU-OSHA) fremhever økt arbeidsintensitet og tidspress som de viktigste risikofaktorene ved bruk av digitale teknologier som overvåker ansattes arbeidsprestasjoner. Det stiller nye krav til kompetanse – både hos ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere – når det gjelder å håndtere mulighetene for kontroll og overvåking som digitale teknologier gir.  

Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene gir tillitsvalgte og verneombud rett til medvirkning ved innføring og bruk av ny teknologi og kontrolltiltak i virksomhetene.

I vår undersøkelse svarer likevel nærmere halvparten av arbeidsgiverne at de ikke har involvert tillitsvalgte i prosessen med å innføre ny digital teknologi, eller drøftet konsekvensene for personvernet med ansattes representanter.

På dette frokostseminaret presenterte vi flere funn fra undersøkelsen. Vi hadde også invitert representanter for myndigheter og arbeidslivet.

Spørsmål vi diskuterte:

  • Hvilke utfordringer for personvernet preger dagens digitale arbeidsliv?
  • Hva skjer ute i virksomhetene – er det et økende press på ansattes personvern?
  • Involveres tillitsvalgte når virksomhetene innfører ny digital teknologi som kan bidra til økt kontroll og overvåking av ansatte?
  • Kan kollektive ordninger på arbeidsplassen bidra til å sikre ansatte et bedre personvern?

Program

Velkommen ved Fafo-forsker Sissel C. Trygstad

Presentasjon ved Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen, og Tommy Tranvik, forsker ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

Panel. Møteleder i samtale med

  • Julie Lødrup, førstesekretær, LO
  • Nina Melsom, arbeidslivsdirektør, NHO
  • Kaja Breivik Furuseth, juridisk fagdirektør, Datatilsynet

Presentasjon ved Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Panel. Møteleder i samtale med

  • Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL
  • Kai Christoffersen, forbundssekretær, EL og IT Forbundet

Spørsmål til panelet og til forskerne fra salen og fra seere

Møteleder: Sissel C. Trygstad, Fafo

Last ned:

Ny publikasjon

20847Den nye rapporten «Digitalisering, personvern og tillitsvalgtes medvirkning» er forfattet av Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik. Last ned gratis nettversjon av rapporten.

Rapporten er en del av prosjektet «Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet», som gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Prosjektet har vært gjennomført på oppdrag fra LO og forbundene. Se også Fafos prosjektside. 

Andre relevante publikasjoner:

Trygstad, Sissel C., Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen (2021), Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning. Fafo-rapport 2021:10

Bråten, Mona (2019), Kontroll og overvåking i arbeidslivet 2019. Fafo-rapport 2019:21

Bråten, Mona (2016), Digital kontroll og overvåking av arbeid. Omfang og praksis. Fafo-rapport 2016:05

Tranvik, Tommy og Bråten, Mona (2015), Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk kontroll og styring i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning. 4-2015 årgang 56 s. 419-448

Bråten, Mona og Tommy Tranvik (2012), Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Ansattes erfaringer med feltteknologi. Fafo-rapport 2012:50