Skip to main content
  • Kristine Nergaard

Hvem har ikke AFP?

En analyse med basis i registerbaserte data

  • Fafo-notat 2009:20
  • Fafo-notat 2009:20

Tema for notatet er hva som kjennetegner arbeidstakere som ikke dekkes av avtalefestet pensjon (AFP). Blant de spørsmål som drøftes er:

• I hvilke bransjer er APF-andelen lavest?
• Er det særlig arbeidstakere i små bedrifter som ikke omfattes av AFP?
• Varierer andelen arbeidstakere uten AFP med kjønn, alder og utdanning?
• Hvor mange fagorganiserte arbeidstakere er i bedrifter som ikke har AFP?

Drøftingen er avgrenset til de områdene i privat sektor som dekkes av Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Datagrunnlaget er registerbaserte data fra Arbeidstakerregisteret, Lønns- og trekkoppgaveregisteret og opplysninger om medlemskap i Fellesordningen for AFP (LO-NHO-ordningen). Akademikerne er oppdragsgiver, og vi ser særlig på arbeidstakere med høyere utdanning.

  • Published: 14. January 2009
  • Ordering ID: 10094

Fafo researchers