Skip to main content
  • Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Partssamarbeidet i fagopplæringen

En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene

  • Fafo-notat 2016:20
  • Fafo-notat 2016:20

Hvordan fungerer trepartssamarbeidet i den norske fag- og yrkesopplæringen i dag? Det er hovedspørsmålet som stilles i dette notatet. Vi fokuserer på samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet på sentralt nivå, i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene. Notatet bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer med sentrale aktører i trepartssamarbeidet. En av hovedkonklusjonene er at Samarbeidsrådet for yrkesopplæring ikke fungerer etter hensikten, som et strategisk, overordnet organ for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. De faglige rådene fungerer i større grad etter intensjonene, men det er store forskjeller mellom rådene når det gjelder partenes engasjement og innflytelse.

  • Published: 23. November 2016
  • Ordering ID: 10244