Skip to main content
  • Fafo-notat 2008:30
  • Leif E. Moland

Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune

  • Fafo-notat 2008:30
 

Lørenskog kommune ønsker å redusere omfanget av uønsket deltid blant ansatte, blant annet med sikte på å oppnå bedre kvalitet i tjenestene, mer effektiv bruk av personalressurser og et bedre arbeidsmiljø. På denne bakgrunn har Fafo kartlagt sider ved deltidsproblematikken som kan ligge til grunn for kommunens forbedringsarbeid. Kartleggingen er foretatt blant deltidsansatte i pleie og omsorg, kultur, renhold og SFO/barnehager. Undersøkelsen viser at Lørenskog kommune har mange ansatte som gjerne vil jobbe mer, dersom de får tilbud om det.

  • Published: 27. January 2008
  • Ordering ID: 10074
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers