Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad

Redusert arbeidstid i pleie og omsorg

Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)

  • Fafo-rapport 2014:22
  • Fafo-rapport 2014:22

Denne rapporten omhandler arbeidstakere innen kommunal pleie- og omsorgsvirksomhet som har redusert arbeidstid i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4). Disse omfatter alder, helsemessige behov, sosiale grunner, eller andre vektige velferdsmessige behov. Rapporten presenterer resultater fra et prosjekt Fafo har utført på oppdrag fra KS. Undersøkelsen omfatter virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren i 80 norske kommuner. Blant problemstillingene som belyses, er omfanget av redusert arbeidstid og hvilke grunner arbeidstakerne har for å ønske redusert arbeidstid. Rapporten undersøker også kommunenes praksis og diskuterer hva slags konsekvenser det har når ansatte ønsker å redusere arbeidstiden sin.

  • Published: 3. October 2014
  • Ordering ID: 20369