logo fafo 194x64
Anne Britt Djuve

Forsker

Ph.D, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Etniske minoriteter, innvandring, innvandrere, integreringspolitikk, velferdsstat, kvalifisering, levekår, sosial ulikhet, tilreisende fattige

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

 • Djuve, A.B. (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning? Agora Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr 2-3.

 • Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
 • Brochmann, G and A.B. Djuve (2013): “Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach” In: Kivisto, Peter and Thomas Faist (eds.). The Politics of Citizenship in Europe. London: Palgrave Macmillan.

 • Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

 • Djuve, A.B (2011): Introductory programmes for immigrants –liberalism revisited, or changing ideas of citizenship? Nordic Journal of Migration Research.

 • Djuve, A.B (2010): Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants. Journal of International Migration and integration 2010 11:403-422

 • Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

 • Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

 • Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

 • Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Fafo-rapporter

 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
  Hva virker – for hvem?
  Fafo-rapport 2017:31
 • Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
  Konsekvenser for levekår og integrering
  Fafo-rapport 2017:07
 • Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
  Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
  Fafo-rapport 2016:06
 • Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
  En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
  Fafo-rapport 2015:26
 • Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
  Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
  Fafo-rapport 2014:34
 • Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
  NordMod2030. Delrapport 11
  Fafo-rapport 2014:27
 • Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
  Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
  Fafo-rapport 2013:31
 • Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
  En kunnskapsstatus
  Fafo-rapport 2013:11
 • Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
  Fafo-rapport 2012:63
 • Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
  Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
  Fafo-rapport 2012:27
 • Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde
  Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning
  Fafo-rapport 2011:35
 • Anne Britt Djuve
  Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling
  Fafo-rapport 2011:19
 • Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
  Om likeverdig tjenestetilbud i NAV
  Fafo-rapport 2011:07
 • Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
  Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
  Fafo-rapport 2011:02
 • Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
  Fafo-rapport 2009:24
 • Anne Britt Djuve
  Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere
  Fafo-rapport 2007:26
 • Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
  Velstand og marginalisering i Oslo
  Fafo-rapport 2007:05
 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015
 • Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve
  Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
  Fafo-rapport 517
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
  Fafo-rapport 491
 • Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand
  Mobility of Baltic Labour towards the Nordic Countries
  Fafo-report 432
 • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
  Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
  Fafo-rapport 364
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
  Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
  Fafo-rapport 345
 • Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
  En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge
  Fafo-rapport 319
 • Anne Britt Djuve
  Fafo-rapport 304
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
  Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo
  Fafo-rapport 262
 • Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
  Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
  Fafo-rapport 234
 • Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
  En evaluering av Oslo kommunes kriteriebaserte budsjettfordeling mellom bydelene
  Fafo-rapport 210
 • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
  Levekår blant flyktninger i Oslo
  Fafo-rapport 184
 • Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
  Fafo-rapport 161
 • Anne Britt Djuve og Arild H. Steen
  Om potensialet for økt bearbeiding i norsk fiskeindustri
  Fafo-rapport 143

Andre utgivelser på Fafo

 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Djuve, A. B. (2006). Integrering i randsonen. Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv. I: Arbeid, velferd og samfunn. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Djuve, A. B. (2005). Hvem inkluderer innvandrere? I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.

Bøker

Konferansepaper

 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Berge, Ø., Djuve, A. B. & Tronstad, K. R. (2010). Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Djuve, A. B. & Gulløy, E. (2010). Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere. Oslo: IMDi.
 • Djuve, A.B. og H.C. Kavli (2007), Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger? Tema Nord 2007:575. Nordisk Ministerråd
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2007). Felles utfordringer – like løsninger? Integrering i Danmark, Sverige og Norge. TemaNord.
 • Djuve, A. B. (2006). Virker integreringsarbeidet? I A. B. Djuve, H. C. Kavli & M. Lund (red.), Integreringskart 2006. På vei mot en kunnskapsstatus ved etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi-rapport nr 1/06.
 • Brunovskis, A., Djuve, A. B. & Haualand, H. (2004). Facing a Baltic invation? Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries. Nordic Council of Ministers, 2004: 718.
 • Djuve, A. B. (1997). Ung, farget og arbeidsledig? Arbeidsnotat 13/97. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Sønsterudbråten (2015, 20. oktober) Et farvel til frivilligheten? Dagsavisen
 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2005, 7. november) Tre råd til Hansen. Verdens Gang
 • Djuve, A. B., Kavli, H. C. & Østberg, T. (2001, 19. desember). Frivillig integrering? Dagbladet
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.

Avhandlinger

 • Djuve, A. B. (2011). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Dr.avhandling. Universitetet i Oslo.
 • Djuve, A. B. (1991). Hvem får lån i Husbanken? Hovedoppgave i sosialøkonomi, UiO.

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B