Skip to main content

Kristin Dalen

Forskningsleder
To english version

Kristin Dalen er forsker og forskingsleder for Fafos gruppe for globale studier. Hun har en PhD i komparativ politikk fra Universitetet i Bergen og bred erfaring i studier av levekår, politiske preferanser og politikkutvikling, særlig i situasjoner preget av kriser og raske omveltninger.

I løpet av de siste årene har hun jobbet både med nasjonale og internasjonale forskingstemaer. Internasjonalt har hun hovedsakelig jobbet med Kina-spørsmål, nærmere bestemt utviklingen av sosialpolitikk og en ny velferdsstat, offentlige oppfatninger av fordeling og myndighetsutøvelse, gjenoppbygging etter naturkatastrofer samt sosial og økonomisk utvikling. Nasjonalt har hun jobbet med innvandreres oppfatninger av hvordan det er å leve i Norge (hverdagsintegrering), evalueringer av områdeløftene i Oslo og bruken av EØS midlene.

Tidligere har hun jobbet mye med myndighetsutøvelse, sosial utvikling og opinionsundersøkelser i Myanmar, Palestina, Jordan og Irak. Hun har vært prosjektleder for flere store forskningsprosjekter i Kina og Midtøsten. Dette inkluderer utforming og implementering av store levekårsundersøkelser og nasjonale undersøkelser av befolkningers meninger og oppfatninger innen tema som rettferdig fordeling og sosialpolitikk.

Dalen er medlem i styret til Nordic Association of China Studies (NACS) og i styringsgruppa til Asianet. Hun har også erfaring som styremedlem i Forskningsstiftelsen Fafo.

Utdanning

PhD i komparativ politikk fra Universitetet i Bergen

Arbeidsområder

Irak, Kina


Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Effekten av EØS-midlene

Gjennomgang og sammenstilling av eksisterende kunnskap om den norske støtten til EØS-midlene i perioden 2004-2021 for å vurdere i hvilken grad støtten har ført til sosial og økonomisk utjevning i EØS og styrket relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Norge finansierer over 95% av EØS-midlene mens Island og Liectenstein finansierer resten.

Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen
Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi, og reflekterer en forståelse om at viktige integreringsprosesser finner sted i mellommenneskelige relasjoner i hverdagen. Det er derfor stort behov for pålitelig kilde til kunnskap om innvandreres holdninger og oppfatninger om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i Norge.
Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo

Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Chinese Perceptions of Distributive Justice

Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

Sustainable Development Indicators

The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

Results paper


Full report

Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet

Prosjektet om den kinesiske velferdsstaten og kinesernes holdninger til rettferdig fordeling konsentrerer seg om hvordan kinesernes erfaringer, oppfatninger, normer og verdier forholder seg til utviklingen av et eget kinesisk system for sosial sikkerhet.

Irakere i Jordan

Since the start of the Iraqi crisis a large number of Iraqis have left Iraq for other countries. Various estimates of the numbers of Iraqis in Jordan have been put forward, with some as high as one million, or 18 percent of the population of Jordan. However, such estimates were often not based on credible evidence.