Skip to main content

Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet


Prosjektet er et statuskartleggingsprosjekt med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet? Kunnskapen kan være basert på forskning, eller den kan være opparbeidet og dokumenter t gjennom ulike typer prosjekter eller på andre måter. Med stilling/rolle i arbeidslivet mener vi i hvilken type arbeid man finner barne- og ungdomsarbeidere og hvor utbredt denne bakgrunnen er på ulike arbeidsfelt. Med stilling/rolle mener vi også h vilke holdninger arbeidsgivere og andre yrkesgrupper har til denne kompetansen, hvilke arbeidsoppgaver barne- og ungdomsarbeidere har innenfor ulike felt, og i hvilken grad de får brukt kompetansen sin i arbeidet. Hvis det har skjedd endringer over t id, vil det være interessant å få fram.

Forskere

Tidligere ansatt

Anna Hagen Tønder

Fafo

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet