Skip to main content

Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen


   

Denne studien er bygget opp om fire elementer. For det første vil vi se på hvordan godkjenningsordningen er administrert, inkludert hvordan søknader behandles, i hvilken grad opplysninger i søknadene kontrolleres, saksbehandlingstid, hva som kjennetegner virksomheter som er «under godkjenning» og hvordan bedrifter har opplevd prosessen med å bli godkjent. For det andre vil vi se på hvilke virkninger godkjenningsordningen har for næringsvirksomheter og privatmarkedet når det gjelder kjøp av renholdstjenester. Dette gjøres gjennom spørreundersøkelser til kunder i privatmarkedet og bedriftsmarkedet, samt ved at vi spør bransjens aktører om deres erfaringer knyttet til kundesiden. For det tredje diskuterer vi hvilke virkninger godkjenningsordningen har hatt for seriøse og useriøse virksomheter i bransjen. Her legger vi til grunn intervjuer blant bransjeaktører og tilsynsmyndigheter. I tillegg kommer en undersøkelse blant bedrifter i bransjen, en gjennomgang av statistikk over sysselsetting, HMS-kort, omsetning og bedriftsstruktur inkludert utviklingen i antall selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker også å gå igjennom Arbeidstilsynets oversikt over pålegg knyttet til godkjenningsordningen. Et fjerde tema er en evaluering av tilsiktede og utilsiktede virkninger av ordningen opp mot hva som var formålet, med særlig oppmerksomhet omkring enkelte omdiskuterte bestemmelser. Dette gjøres ved en diskusjon av de konkrete omdiskuterte bestemmelsene som refereres i utlysningen. Hovedformålet med ordningen – å gjøre det vanskeligere å opptre som en useriøs aktør – vil bli diskutert med utgangspunkt i det samlede datamaterialet. Denne diskusjonen vil også bli knyttet opp mot de indikatorene for endring som Fafo utviklet i vår rapport om bransjen fra 2012.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2015
  • Avsluttes:
    juli 2016

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdempartementet