Skip to main content

Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen


Prosjektet skal:

1. Komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles ved hjelp av tilgjengelige opplysninger.

2. Vurdere behovet for og eventuelt komme med forslag til alternative eller supplerende undersøkelser, nye datakilder mv for å bedre beskrive og studere oppnåelse av IA-avtalens delmål 2. Prosjektet skal munne ut i en grundig drøfting av hvordan man best kan følge utviklingen i sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne ved hjelp av ulike foreliggende data, og eventuelt ved hjelp av nye datakilder. Dette omfatter en vurdering og oversikt over hvordan yrkesaktiviteten blant funksjonshemmede blir kartlagt og analysert i Norge per i dag, både i Norge og utvalgte andre land. Videre skal datakildene som har vært brukt vurderes, hvilke personer som omfattes, og i hvilken grad resultater av IA-avtalens delmål 2 kan analyseres på virksomhetsnivå.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2015
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Arbeids og sosialdepartementet