Skip to main content

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet


Prosjektet består i, på oppdrag for IMDi, å utarbeide en kunnskapsoppsummering for problemområdene tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet.

Kunnskapsoppsummeringen vil inneholde tre deler, for det første: En grundig kunnska psstatus basert på foreliggende norsk forskning på feltet, herunder hvordan kunnskapsbildet har forandret og utviklet seg gjennom to tiår og hvorvidt de politiske tiltakene har vært i tråd med den beste kunnskapen på feltet. For det andre: En identif ikasjon av kunnskapshull på feltet. Hva mangler det kunnskap og forskning om?  Dette spørsmålet vil bli belyst gjennom kunnskapsoppsummeringens tredje del. Denne omfatter hvordan forskning foretatt i andre land, særlig Danmark og Sverige, kan kaste l ys over hvilke forsknig som mangler i norsk kontekst.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
Tidligere ansatt

Anne Britt Djuve

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2013
  • Avsluttes:
    januar 2014

Oppdragsgiver

  • IMDi