Skip to main content

Sissel C. Trygstad og Ragnhild Steen Jensen

Demokrati på jobben

 

Hvem skal være med og bestemme på jobben? I dette kapittelet undersøker vi hvordan individuell og representativ deltakelse fungerer i privat sektor. Bidrar de to formene til å forsterke hverandre, eller er de snarere konkurrerende deltakelsesformer? Spørsmålet er aktuelt i en tid der vi kan registrere en svekkelse av det kollektive arbeidslivet, noe som kan få betydning for maktbalansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på virksomhetsnivå og bidra til større ulikhet mellom norske arbeidstakere.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Trygstad, S. C. & Jensen, R. S. (2023). Demokrati på jobben. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 89–105). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-05