Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Norsk pedagogisk tidsskrift 04 / 2019 (Volum 103) 2019

Åpen tilgang på Idunn

Forskningstema: Skoleutvikling og elevenes læring

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Temaet for artikkelen er betydningen av lojalitet overfor implementeringen av et matematikkdidaktisk tiltak i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Matematikklærere kurses i didaktiske verktøy og gir elever som presterer svakt i matematikk, tilrettelagt undervisning. Basert på intervjuer med og spørreundersøkelser til rektorer og lærere analyseres endringen, fra det første tiltaksåret preget av motstand, til det andre året preget av engasjement og motivasjon for tiltaket. Artikkelen diskuterer hvordan indrestyrte prosesser og ytrestyrte forhold virker inn på tiltakslojalitet, og at dette er en prosess som krever tid.

Nøkkelord: Implementering, lojalitet, matematikktiltak, program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen