Skip to main content

  • Kaja Reegård og Jon Rogstad

Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen

  • Norsk pedagogisk tidsskrift  | 
  • 2019
 

Temaet for artikkelen er betydningen av lojalitet overfor implementeringen av et matematikkdidaktisk tiltak i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Matematikklærere kurses i didaktiske verktøy og gir elever som presterer svakt i matematikk, tilrettelagt undervisning. Basert på intervjuer med og spørreundersøkelser til rektorer og lærere analyseres endringen, fra det første tiltaksåret preget av motstand, til det andre året preget av engasjement og motivasjon for tiltaket. Artikkelen diskuterer hvordan indrestyrte prosesser og ytrestyrte forhold virker inn på tiltakslojalitet, og at dette er en prosess som krever tid.

Nøkkelord: Implementering, lojalitet, matematikktiltak, program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

  • 04 / 2019 (Volum 103)

Kaja Reegård, R & Rogstad, J. (2019 "Lojalitet i spill. Eierskap i implementering av et matematikkdidaktisk tiltak i Oslo-skolen". Norsk pedagogisk tidsskrift 04 / 2019 (Volum 103) https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-04-02

Fafo-forskere