Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke

Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall

Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

  • Fafo-notat 1996:08
  • Fafo-notat 1996:08

Det inngår som en vesentlig del av Fafos Strategiske instituttprogram å studere utbredelsen av tariffavtaler i arbeidslivet. I dette arbeidsnotatet gis en første presentasjon av hvilke ulike datamaterialer som kan brukes til å beregne tariffavtaledekningen, hovedvekten legges på privat sektor. Formålet er først og fremst å se i hvilken grad ulike beregningsmåter gir samme resultat, altså i hvilken grad datamaterialene er innbyrdes konsistente. Styrker og svakheter ved de ulike beregningene vil bli drøftet, sammen med mulighetene for å gjøre forbedringer i beregningsgrunnlaget. Forholdet mellom tariffavtaledekning og organisasjonsgrad tas også opp. All drøfting er basert på tallmateriale som forelå i august 1996.

Beregningene har tidvis et sterkt innslag av estimering, og særlig i forbindelse med bruk av registerdata (punkt 5 og 6) opereres det med tallstørrelser som først og fremst fungerer som hjelpemidler i regnestykkene. I det videre arbeidet med tariffavtaledekningen vil det bli lagt vekt på å fremskaffe et sikrere grunnlag for de ulike estimatene.

  • Publisert: 9. januar 1996
  • Ordrenr. 866