Fafo-notater

Rapportsøk

Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund

Fafo-notat 2007:19

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund, Gudmund Hernes

Dette notatet presenterer forutsetninger og muligheter for Nord-Norges deltakelse i utviklingen av olje- og gassvirksomheten utenfor kysten av landsdelen. Forfatterne utarbeider for det første en ståstedsanalyse som klargjør grunnlaget og betingelsene for økonomiske og sosiale ringvirkninger av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. For det andre analyseres forventninger og strategier hos sentrale aktører i leverandørindustrien, oljeselskapene, lokale og sentrale myndigheter. Disse to analysene brukes til å finne mulige forskjeller mellom erfaringer og forutsetninger på den ene siden, og forventninger, planer og strategier på den andre. Ut fra disse analysene sammenstilles analysen i form av fire mulige fremtidsbilder.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10039

Varsel om vekst?