Fafo-notater

Rapportsøk

Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer

Tove Midtsundstad

Fafo-notat 1999:04

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund skal Fafo i notatet:

  • Foreta beregninger av aldersbestemte avgangsrater for ansatte over 50 år
  • Tegne såkalte overlevelseskurver fra 50 til 70 år for en kohort av kommunalt ansatte
  • Foreta beregninger av en samlet forventet pensjonsalder for hele materialet
  • Foreta beregninger av forventet pensjonsalder for ulike undergrupper av kommunalt ansatte arbeidstakere for eksempel etter kjønn, inntektsnivå og yrke
Beregningene og analysene gjøres med bakgrunn i data fra Kommunal Landspensjonskasse for 1997.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 616