Fafo-notater

Rapportsøk

Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten

Bernard Enjolras og Axel West Pedersen

Fafo-notat 1997:20

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk

Formålet med dette notatet er å undersøke pensjoneringsmønstrene blant de ansatte i staten. Hva er den typiske avgangsalder blant de statsansatte og hvilke rolle spiller bruken av henholdsvis uførepensjon, AFP-ordningen og ordningene med særaldersgrense?

Den sentrale problemstillingen har vært å utvikle og ta i bruk en hensiktsmessig metode for beregninger av den typiske avgangsalderen blant statsansatte som kan brukes til å gjøre relevante sammenligninger over tid og mellom ulike grupper av ansatte. Metoden som benyttes tar sikte på å beregne den forventede pensjoneringsalder for en statsansatt 50-åring.

Undersøkelsen er basert på data fra 1996 som opprinnelig stammer fra Statens Pensjonskasses registre og som har blitt lagt til rette av Rikstrygdeverkets utredningsavdeling.

Utgitt: 1997 Id-nr.: 892