Fafo-notater

Rapportsøk

Gratis kjernetid
Dokumentasjon av utvalget og tilbudet til barna året før skolestart. Rapport 1 November 2012

Hanne Bogen og Nina Drange

Fafo-notat 2012:19

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Dette er første underveisrapport i Barne-, likestillings- og integreringsdepartementets evaluering av ordningen med gratis kjernetid i barnehage i fem bydeler i Oslo. Gratis kjernetidordningen i disse bydelene innebærer at alle foreldre får tilbud om 20 gratis timer i barnehage per uke for sine 4- og 5-åringer. Tiltaket retter seg særlig til minoritetsspråklige barn og deres foreldre. Målsettingen med evalueringen er å undersøke om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage bidrar til at barna står bedre rustet med hensyn til norskkunnskaper og generelt sosiale ferdigheter i overgangen til skole (enn de ville gjort uten et slikt tilbud). Rapporten dokumenterer utvalget av de første kohortene av barn som inngår i evalueringen, og den beskriver også det barnehage- og språkstimuleringstilbudet som tilbys barna som går i barnehage året før skolestart.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10165