Skip to main content
  • Jon Anders Drøpping

Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere?

  • Fafo-notat 2004:26
  • Fafo-notat 2004:26
Dette er det tredje og siste arbeidsnotatet fra Fafos forprosjekt «Inkluderende arbeidsliv – ny rolle for arbeidsgivere». I notatet presenteres funnene fra en kartlegging av fire utvalgte virksomheters oppfatninger om og holdninger til sitt «sosiale ansvar», et tema som har blitt aktualisert gjennom Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

Strengt tatt introduserer ikke IA-avtalen noen nye tiltak i arbeidslinja, men den eksplisitte referansen til utvidet arbeidsgiveransvar kan likevel tolkes som uttrykk for et prinsipielt skifte i synet på hvor ansvaret for forebygging og oppfølging skal (eller bør) ligge – nemlig hos arbeidsgiverne. Dette skiftet gir opphav til en del spørsmål som angår arbeidsgivernes tiltenkte nye rolle.

I notatet stilles blant annet spørsmål om hvilke holdninger, interesser og motiver vi finner vi hos arbeidsgiverne når det gjelder deres innsats for et mer inkluderende arbeidsliv, i hvilken grad arbeidsgiverne generelt vurderer seg som «sosiale partnere» med et «sosialt ansvar», hvilken kapasitet arbeidsgiverne har for å påta seg en slik rolle, og hva som kjennetegner det lokale samspillet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne/arbeidstakerorganisasjonene rundt disse spørsmålene.
  • Publisert: 17. januar 2004
  • Ordrenr. 750
Last ned publikasjonen