Fafo-notater

Rapportsøk

STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo
Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter

Siv Øverås

Fafo-notat 2001:02

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Oslo kommune ved bydel Gamle Oslo. Notatet beskriver sentrale aspekter ved STA-prosjektet, som er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom sosialtjeneste, trygdeetat og aetat om langtids sosialhjelpsklienter med bostedadresse i bydel Gamle Oslo.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 658