Skip to main content
  • Bjørn R. Lescher-Nuland

Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010

Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

  • Fafo-notat 2011:19
  • Fafo-notat 2011:19
Som et virkemiddel i kampen mot barnefattigdom har Arbeids- og velferdsdirektoratet gitt et utvalg norske kommuner mulighet til å delta i et styrket samarbeid for å bedre situasjonen til barn, unge og familier gjennom tilskuddsordningen «Styrking av innsats mot barnefattigdom». Formålet er at barn og unge i områder med store levekårsproblemer kan delta på lik linje med andre, og å motvirke marginalisering, sosial isolasjon og reproduksjon av fattigdom. Målet skal nås gjennom å iverksette lokale tiltak og lokale modeller som kan danne utgangspunktet for arbeidet med å kartlegge og samordne tjenester rettet mot barn, unge og familier som lever i fattigdom. Kommunene kan også søke tilskudd til å utarbeide en handlingsplan for å bekjempe barnefattigdom. I 2010 rapporteres det om 193 gjennomførte tiltak. 82 kommuner og bydeler mottok tilskudd i 2010 eller overførte ubrukte midler fra 2009. Dette notatet oppsummerer kommunenes og bydelenes innsats og aktivitet i 2010.
  • Publisert: 13. januar 2011
  • Ordrenr. 10140