Skip to main content
  • Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Varsling i norsk arbeidsliv

Hva betyr det og hva vet vi

  • Fafo-notat 2005:29
  • Fafo-notat 2005:29
I løpet av de siste to årene har vi sett en voksende interesse for varsling i arbeidslivet. I dette notatet presenterer Fafo funn fra en større spørreundersøkelse der forekomsten av kritikkverdige forhold og arbeidstakernes håndtering av dette er sentrale tema. Prosjektet er finansiert av Direktoratet for arbeidstilsynet. Undersøkelsen viser at det er en høy andel arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi finner også at mange melder fra til leder eller kolleger om dette. Mer overraskende er det at vi i vår studie finner en så vidt høy andel varslere – 34 prosent.

Erfaringene til varslerne er også overraskende. Det å melde fra om kritikkverdige forhold har for nesten to tredjedeler medført endringer på virksomhetsnivå. Videre rapporterer arbeidstakerne i hovedsak om positive reaksjoner fra ledere og kolleger på sin varsling. Det bør imidlertid understrekes at det også i vår undersøkelse rapporteres om svært negative reaksjoner, selv om disse er mindre i omfang enn hva vi hadde forventet. I det offentlige ordskiftet blir gjerne varsling forbundet med høy risiko for sosial eksklusjon og utstøting på arbeidsplassen. Våre funn antyder at dette bildet må nyanseres, og notatet er å betrakte som et forsøk på nettopp dette.
  • Publisert: 25. januar 2005
  • Ordrenr. 788
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere