Skip to main content

Fafo-seminar

Sammen om bolig – hvordan lykkes når den som skal bo kan medføre en voldsrisiko?

mandag 24. februar 2020

kl. 11:00–15:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Kommunen har et omfattende ansvar for at også personer med rus- og psykiske helseplager som har en voldshistorikk skal ha et trygt sted å bo. Med utgangspunkt i et pågående prosjekt mellom Fafo og seks Oslo-bydeler rettet vi søkelyset mot denne ofte krevende oppgaven. Blir kommunene sittende med for mye eneansvar for å sikre en trygg bosituasjon?

Alle nordmenn har rett på å sikres tak over hodet. Etter loven ligger dette ansvaret hos kommunene. Nedbygging av institusjonsomsorgen og økt vektlegging av poliklinisk behandling både innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ført til et forsterket boligsosialt ansvar for kommunene.

Det skal legges fram en ny stortingsmelding om den boligsosiale innsatsen senere i år. Et forslag til ny Nasjonal Helse- og sykehusplan (2020–2023) er under behandling i Stortinget. Bolig og tjenester til personer med rus- og psykiske helseplager er tema i begge.

Enkelte personer med rusproblemer og psykiske helseplager har en voldshistorikk eller vurdert sikkerhetsrisiko som er så eksplisitt at den må tas hensyn til i arbeidet med å etablere gode bo- og tjenestetilbud.

Flere kommuner erfarer at dette er en krevende oppgave, der de kanskje mangler egnede boliger, tilstrekkelige tjenester og nødvendige virkemidler. Det etterlyses mer samarbeid med og oppsøkende aktivitet fra spesialisthelsetjenesten, samarbeid med kriminalomsorg og politiet.

Med utgangspunkt i et pågående utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Fafo og seks bydeler i Oslo kommune rettet vi søkelyset mot denne vanskelige oppgaven. Vi søkte å identifisere hvilke brukere det er snakk om og hvilket ansvar kommune, spesialisthelsetjeneste og politiet har for ulike grupper.

Spørsmål vi stilte var:

  • Hvilke forpliktelser og muligheter har de ulike aktørene i arbeidet med å etablere et egnet bo- og tjenestetilbud?
  • Hvilket ansvar har spesialisthelsetjenesten – og når blir kommunen stående alene med ansvaret?
  • Hvor svikter det? Er det hull i tjenestetilbudet til noen spesifikke grupper innenfor psykisk helsevern og rusbehandling? Er det behov for endringer i lovverk, nye tilbud eller tjenester?

Til seminaret kom representanter fra bydeler i Oslo som deltar i utviklingsprosjektet og spesialisthelsetjenesten representert ved Lovisenberg DPS. Problematikken står på dagsorden i Trondheim kommune, og til seminaret kom representanter fra kommunen og St. Olavs hospital for å dele deres vurdering av utfordringsbildet og utviklingsbehov.

Seminaret ble avsluttet med en felles dialog mellom representanter fra kommune, spesialisthelsetjeneste og myndigheter om mulige gode modeller og metoder. Er det behov for nye virkemidler og endringer i dagens praksis?

 

Program

Lunsj og mingling fra klokka 11.00. Seminarstart 11.30.

Åpningsinnlegg ved forskningssjef Sissel Trygstad ved Fafo

Om brukergruppen; hvem snakker vi om, kommunens handlingsrom og muligheter for samarbeid, ved Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen og Terje Olsen. Basert på feltarbeid i utviklingsprosjektet «Sammen om bolig». Presentasjon (pdf)

Kommentarer fra Helse- og omsorgsdepartementet ved seniorrådgiver Gitte Huus i Spesialisthelsetjenesteavdelingen og fra KS ved spesialrådgiver Anne Jensen, avdeling Helse og velferd. Presentasjon (pdf)

Behov for nye løsninger – utfordringsbildet sett fra Trondheim kommune, ved Wenche Landbakk, leder for enhet for rustjenester i Trondheim kommune. Presentasjon (pdf)

Utviklingsbehov og ideer for bedre og arenafleksibel oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, ved avdelingssjef Pål Sandvik ved avdeling Østmarka, divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital. Presentasjon (pdf)

Utskrivingsklare sikkerhetspsykiatriske pasienter, ved Psykologspesialist Hilde Jorunn Kvamme, RSA Brøset, St. Olavs hospital. Presentasjon (pdf)

Pause

Strukturert samarbeid for å sikre trygg bosituasjon i egen bolig, innlegg ved leder Mathias Estensen i bydel St.Hanshaugen og Svanhild Sønsteby, behandler i Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhet (APAS) ved Lovisenberg sykehus. Presentasjon (pdf)

De gode modellene for oppfølging, og når bydelens tilbud ikke strekker til, ved Gry Alnes, seksjonsleder avd. rus og psykisk helse og avdelingsleder Kristine Lier ved NAV Grünerløkka. Presentasjon (pdf).

Erfaringer med eget botilbud for de mest vanskeligstilte, seksjonsleder Heidi Brandtenborg ved Ljabruveien boliger. Presentasjon (pdf)

Kaffepause

Panelsamtale med innleggsholdere: Om mulige gode modeller, eventuelle behov for nye virkemidler og endringer i dagens praksis.

Møteleder: Sissel Trygstad

 


Om prosjektet «Sammen om bolig»

Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

Prosjektet har knyttet til seg en rekke aktører i kommunen, i spesialisthelsetjeneste, politi, kriminalomsorg, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, samt flere andre storbyer.

Ideen er motivert av økende forventninger til og utfordringer med å bosette personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet i bydelene, og særlig knyttet til brukere hvor det også er en vurdert sikkerhetsrisiko og fare for bruk av vold.

Ved å tilrettelegge for fagutvikling i praksisfeltet og erfaringsutveksling mellom involverte aktører, skal prosjektet bidra til å utvikle bedre metoder for oppfølging av brukere og modeller for samarbeid mellom involverte aktører på tvers av tjenestesteder og forvaltningsnivåer.

Lanseringsseminaret fant sted 10. desember 2018: Et trygt og godt sted å bo

Seksjonsleder

Heidi Brandtenborg

Ljabruveien boliger
Avdelingsleder

Kristine Lier

NAV Grünerløkka
Seksjonsleder avd. rus og psykisk helse

Gry Alnes

NAV Grünerløkka
Psykologspesialist

Svanhild Sønsteby

Lovisenberg sykehus
Leder

Mathias Estensen

Flexbo i bydel St. Hanshaugen
Psykologspesialist

Hilde Jorunn Kvamme

RSA Brøset, St. Olavs hospital
Leder for enhet for rustjenester avd. Østmarka

Pål Sandvik

St. Olavs hospital
Seniorrådgiver i Spesialist-helsetjeneste-avd.

Gitte Huus

Helse- og omsorgsdepartementet