Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen

De tillitsvalgte og medlemmene

Framtidens arbeidsliv: Notat 4

  • Fafo-notat 2019:17
  • Fafo-notat 2019:17

De tillitsvalgte utgjør viktige bærebjelker i den norske arbeidslivsmodellen. I dette notatet undersøker vi blant annet om tillitsvalgte involveres i endringsprosesser og om de deltar i formelle møter med arbeidsgiver. Analysene viser at det er utfordringer knyttet til medbestemmelse og partssamarbeid i flere av de virksomhetene der de tillitsvalgte i NAF utøver sine verv.

 

Notater fra dette prosjektet:

Hva kan vi lære av historien? Framtidens arbeidsliv: Notat 1. Fafo-notat 2019:14

Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen. Framtidens arbeidsliv: Notat 2. Fafo-notat 2019:15

Arbeid, teknologi og kompetanse. Framtidens arbeidsliv: Notat 3. Fafo-notat 2019:16

De tillitsvalgte og medlemmene. Framtidens arbeidsliv: Notat 4. Fafo-notat 2019:17

Framtidens arbeidsliv – sammendrag. Fafo-notat 2019:18

 

Vedlegg

Vedlegg 1 Intervjuguide tillitsvalgte NAF

Vedlegg 2 Intervjuguide medlemmer NAF

Vedlegg 3 Intervjuguide gruppeoppgaver NAF

  • Published: 12. August 2019
  • Ordering ID: 10307