Skip to main content
  • Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik

Digitalisering, personvern og tillitsvalgtes medvirkning

  • Fafo-rapport 2023:12
  • Fafo-rapport 2023:12

Stadig flere digitale løsninger og teknologier tas i bruk i norsk arbeidsliv. Digitaliseringen har fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan den føre til mer inngripende kontroll og overvåking. Arbeidsmiljøloven og hovedavtalene gir tillitsvalgte og verneombud rett til medvirkning ved innføring og bruk av ny teknologi og nye kontrolltiltak i virksomhetene.

I vår undersøkelse svarer likevel nesten halvparten av arbeidsgiverne at de ikke har involvert tillitsvalgte i prosessen med å innføre ny digital teknologi, eller drøftet konsekvensene for personvernet med ansattes representanter. I rapporten drøfter vi personvernutfordringer i et digitalisert arbeidsliv, og hvordan utviklingen i den digitale teknologien stiller stadig større krav til kompetanse om personvern både hos arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Denne rapporten drøfter spørsmål knyttet til digitalisering og ansattes personvern, og i hvilken grad tillitsvalgte involveres når virksomhetene innfører ny digital teknologi som kan bidra til økt kontroll og overvåking av ansatte. Spørsmålene er sett i lys av regelverket på området, med vekt på reglene om tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøloven og hovedavtalene. Det blir ikke gjort noen rettslige vurderinger i denne rapporten.

Rapporten bygger på flere datakilder, både kvantitative og kvalitative: 13 kvalitative intervjuer med tillitsvalgte og verneombud i ulike LO-forbund. Spørreundersøkelse blant 1182 virksomheter i privat og offentlig sektor. Spørsmål til LOs tillitsvalgtpanel våren 2021 og høsten 2021. Deskstudie, hvor funksjonaliteten i åtte utvalgte spesialsystemer ble kartlagt. Hovedfunnene i rapporten kan sammenfattes slik:

Det er stort digitaliseringstrykk i norsk arbeidsliv, hele ni av ti i vår undersøkelse oppgir at virksomheten har tatt i bruk nye digitale løsninger eller teknologier siste 3 år.

Topp tre blant utvalgte områder for digitalisering har vært: interne kommunikasjonssystemer (81 prosent), eksterne kommunikasjonssystemer til kunder eller bruker. (69 prosent) og opplæring av ansatte (65 prosent).

Blant de virksomhetene som har ordninger med verneombud eller tillitsvalgte, svarer 36 prosent at verneombud var involvert i beslutningsfasen ved anskaffelse av ny digital teknologi, mens 34 prosent svarer at tillitsvalgte var involvert. De virksomhetene som har involvert tillitsvalgte eller verneombudene i beslutningen har også ofte involvert dem i implementeringen

Samtidig svarer nærmere halvparten av virksomhetene at de verken har involvert tillitsvalgte eller verneombud i prosessen. På dette området synes det å være et betydelig deltakelsesgap mellom hva lov- og avtaleverket sier skal være praksis for partssamarbeid ved innføring av ny teknologi, og hva virksomhetene svarer at de faktisk har gjort)

Både virksomhetsundersøkelsen, LOs tillitsvalgpanel og de kvalitative intervjuene viser at tillitsvalgte eller verneombud i liten grad gir uttrykk for skepsis eller motstand mot digitale løsninger eller teknologier på grunn av overvåkingsmulighetene

Arbeidsgiverne svarer at teknologien i mange tilfeller brukes til å kontrollere ansatte på en eller annen måte; 30 prosent bruker teknologien til å følge med på når de ansatte logger seg på og av systemet, 24 prosent følger med på ansattes tidsbruk og produktivitet, 18 prosent hvordan de ansatte utfører arbeidsoppgavene, 8 prosent følger med på ansattes bevegelser og hvor de oppholder seg, mens 4 prosent følger med på ansattes private aktiviteter eller privat bruk av arbeidsgivers utstyr

I det kvalitative materialet har vi flere eksempler på hvordan denne kontrollen skjer i praksis. Flere var knyttet til direkte og detaljert kontroll av ansatte gjennom tids- og oppgavestyring ved bruk av telefoni- og kommunikasjonssystemer, i både privat og offentlig sektor

Det er bred enighet blant virksomhetslederne i vårt materiale om at det er viktig å ta hensyn til ansattes personvern ved innføring av nye digitale løsninger og teknologier. Men bare 58 prosent har informert ansatte om hvilke opplysninger som samles inn, og 46 prosent har drøftet konsekvenser for personvern med verneombud eller tillitsvalgte

Virksomheter som har tillitsvalgte, verneombud og personvernombud, har oftere gjort personverntiltak ved innføring av nye digitale teknologier enn virksomheter som ikke har disse ressursene

Digitalisering skaper nye former for overvåking og kontroll i arbeidslivet. Det kan handle om programvare og dataenheter som anvendes for helt andre formål enn kontroll, men som likevel vet hva de ansatte gjør med innebygget kontrollfunksjonalitet og kan stille denne informasjonen til virksomhetens rådighet. Dette er ofte er standard i vanlig brukte systemløsninger, som for eksempel Microsoft Teams

I tillegg kan det dreie seg om programvare som er spesialutviklet for å samle inn, analysere og tilgjengeliggjøre data om den enkelte ansatte (sjefsvare). Det stilles nye krav til kompetanse, både hos ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere når det gjelder å håndtere kontroll og overvåkingsmulighetene som digitale systemer kan innebære

Sjefsvare kan peke fram mot nye former for overvåking og kontroll som kan bli vanligere også i Norge. Vi kan ikke se bort ifra at pandemien har bidratt til økt bruk av sjefsvare i norsk arbeidsliv. Slik programvare er i dag både billig og lett å få tak i, men ikke nødvendigvis lovlig å bruke i Norge. Overvåkingen blir usynlig og dermed vanskeligere, for ikke å si umulig å unngå eller beskytte seg mot, sammenliknet med andre mer tradisjonelle kontroll og overvåkingsverktøy

  • Published: 14. March 2023