Skip to main content
  • Håkon Høst (red.)

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport

  • Fafo-rapport 2015:32
  • Fafo-rapport 2015:32

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen som har pågått fra 2012 til 2015. Den har vært gjennomført av forskere fra et konsortium ledet av NIFU, men ellers bestående av Fafo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet har tatt for seg det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet, arbeid med kvalitet, samt et vidt spekter av temaer knyttet til kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Det har underveis vært gitt ut tre delrapporter, en litteratur- og kunnskapsgjennomgang (2012), en rapport med fokus på skoleopplæringen (2013) og en rapport med fokus på bedriftsopplæringen (2014). Alle rapporter har inneholdt studier av læringsmiljø og gjennomføring, innhold og vurdering, overgang til arbeidsmarkedet – i tillegg til analyser av kvalitetsvurderingssystemet og kvalitetsarbeidet. Sluttrapporten inneholder ny empiri omkring blant annet kvalitetssystemer og kvalitet i bedriftsopplæringen, vurdering av fagprøver og, samt av fagarbeidernes syn på relevansen av opplæringen de har fått. I tillegg inneholder den oppsummerende analyser.

Flere rapporter fra prosjektet:

Fafo-rapport 2014:20
Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
Fafo-rapport 2013:23
Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.
Fafo-rapport 2012:46
Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
 
  • Published: 5. August 2015
  • Ordering ID: 20437