Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen og Mikkel Myhre Walbækken, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Velferdstjenester

Prosjektperiode

 
mai 2018
desember 2018

Ideelle organisasjoner har historisk levert sentrale velferdstjenester integrert i offentlig velferdspolitikk.

De siste tiårene har kommersielle leverandører fått økende betydning i Norden, gjennom konkurranseutsetting og outsourcing eller ved direkte markedsleveranser til brukere. Kommersielle velferdsaktørers vekst har satt spørsmål om superprofitt så vel som nasjonale myndigheters mulighet til å styre de private aktørene på den politiske dagsordenen. Det reiser viktig spørsmål knyttet til organisering av arbeidet, jobbsikkerhet og arbeidsvilkår. Prosjektet utfører en nordisk landanalyse av omfang og fordeling av kommersielle og ideelle aktører samt utforming av politiske styringssystemer. Videre kartlegges virkningene av ulike måter å organisere markedsleveranser på i Norge. Har det noen betydning om velferdstjenester er i offentlig eller privat regi – for brukerne så vel som arbeidstakerne som tilbyr disse? Dernest analyseres det politiske handlingsrommet innenfor EU-retten. Prosjektet vil drøfte mulige økonomiske og samfunnsøkonomiske implikasjoner av ulike styringsmodeller, og endringer i styringssystemer og prioriteringer i velferdsstatens bruk av markedsløsninger.

Fafo-rapport 2019:11
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester