Fullførte prosjekter

Arbeidsmuligheter og ønsker blant uførepensjonister

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

januar 2006
mars 2007