Fullførte prosjekter

Evaluering av AFP-samarbeidsforum

AFP-samarbeidsforum er et samarbeid mellom KLP, Spekter, Helse Sør-Øst, SI, SIV og STHF om å redusere tidligpensjonering og øke reell pensjoneringsalder.

Det er bestemt at satsningen skal evalueres innen utgangen av 2014. Hensikten med evalueringen er å måle hvordan tiltakene som er satt i gang når frem til seniorene. For å gjøre dette skal det gjennomføres et forsøk med sluttsamtaler med alle seniorer som går av med pensjon i årene sommeren 2012 til sommeren 2014.

Fafos bistand omfatter:

  1. Utvikle og kvalitetssikre en mal for sluttintervju og en instruks/veiledning for hvordan intervjuene skal gjennomføres samt opplæring i bruk av instruksen for kontakt­personer fra helseforetakene.
  2. Gjennomgå de gjennomførte intervjuene, analysere og oppsummere resultatene og beskrive disse i en skriftlig rapport.

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

KLP (Kommunal Landspensjonskasse)

Prosjektperiode

januar 2012
desember 2014