Fullførte prosjekter

Familieforhold og likestilling i ulike etniske grupper

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge familieforhold og likestilling blant fire ulike landgrupper av innvandrere, og blant etterkommere. Undersøkelsen er tredelt, og vil bygge både på registerdata, surveydata og fokusgruppeintervjuer.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

november 2007
februar 2010