Fullførte prosjekter

Foreldreveiledning til ungdomsforeldre

Pilotprosjekt om et foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program).

I dette prosjektet skal det undersøkes hvordan et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på ICDP (International Child Development Program) virker når det rettes mot ungdomsforeldre som i ulik grad og av ulik årsak deler bekymring for sine ungdommer. Evalueringen søker overordnet å bidra med kunnskap om behovene og betingelsene for god foreldrestøtte til bekymrede ungdomsforeldre generelt, og bekymrede ungdomsforeldre med minoritetsbakgrunn spesielt. Evalueringen vil struktureres rundt tre hovedakser: foreldrenes behov, den konkrete forankringen og gjennomføringen av dette pilotprosjektet i kommunene, og betingelser for suksess. For å besvare disse problemstillingene kartlegges erfaringer fra samtlige veiledere og kommuner som har vært involvert i pilotprosjektet, samt et utvalg foreldre gjennom kvalitative intervjuer.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
En kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Mathilde Bjørnset

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset

Oppdragsgiver(e)

Bufdir

Prosjektperiode

desember 2017
april 2018