Fullførte prosjekter

Pensjonsmarkedet - idag og i framtiden

Storebrand ønsker at Fafo utreder nærmere i tilknytning til den årlige pensjonskonferansen, aktuelle problemstillinger knyttet til den faktiske utviklingen i tjenestepensjonsmarkedet og en drøfting av hva som kan forventes å bli mulige framtidige utv iklingsretninger.

Oppdragsgiver(e)

Storebrand ASA

Prosjektperiode

2006