Fullførte prosjekter

Stønadsordninger enslig forsørger betydning for innvandrere

Høy sysselsetting er et sentralt mål for norsk arbeids- og velferdspolitikk. I denne prosjektet er temaet i hvilken grad ulike stønadsordninger bidrar til økt sysselsetting blant enslige forsørgere med innvandringsbakgrunn. Hovedfokus skal være på ov ergangsstønaden og det er en egen målsetting å kartlegge bruken av denne i ulike deler av innvandrerbefolkningen. Undersøkelsen vil bygge på analyser av registerdata fra Statistisk sentralbyrå, tidligere undersøkelser om temaet og kvalitative intervj uer både med enslige forsørgere og representanter for NAV.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2009
oktober 2011