Tidligpensjonering i kommunal sektor

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren.

Vi beskriver dette mønsteret ved hjelp av tidligpensjonsrater, pensjoneringskurver og forventet (reell) pensjoneringsalder, samt beskriver variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger (uførepensjon, AFP og tjenestepensjon) over tid og mellom grupper, samt foretar enkle analyser av årsakene til tidligavgangen, basert på registerdata fra KLP og SPK, tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509, Fafo-rapport 2007:39, Fafo-rapport 2011:23 og Fafo-rapport 2014:35.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2017:05
Roy A. Nielsen
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer

Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

april 2016
januar 2017