Fullførte prosjekter

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

Prosjektet består i, på oppdrag for IMDi, å utarbeide en kunnskapsoppsummering for problemområdene tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet.

Kunnskapsoppsummeringen vil inneholde tre deler, for det første: En grundig kunnska psstatus basert på foreliggende norsk forskning på feltet, herunder hvordan kunnskapsbildet har forandret og utviklet seg gjennom to tiår og hvorvidt de politiske tiltakene har vært i tråd med den beste kunnskapen på feltet. For det andre: En identif ikasjon av kunnskapshull på feltet. Hva mangler det kunnskap og forskning om?  Dette spørsmålet vil bli belyst gjennom kunnskapsoppsummeringens tredje del. Denne omfatter hvordan forskning foretatt i andre land, særlig Danmark og Sverige, kan kaste l ys over hvilke forsknig som mangler i norsk kontekst.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Olav Elgvin
En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

november 2013
januar 2014