Fullførte prosjekter

Varslere - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring

Prosjektet skal undersøke kommunale lederes erfaringer med og synspunkter på varsling i arbeidslivet. Lederes rolle fremstår som sært viktig i en varslingsprosess. Det legges opp til kvalitativ indersøkelse der det intervjues 15 ledere. Prosjektet vi l bygge videre på funn fra tidligere undersøkelser. prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2007.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

november 2005
april 2007