Varslere - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring

Prosjektet skal undersøke kommunale lederes erfaringer med og synspunkter på varsling i arbeidslivet. Lederes rolle fremstår som sært viktig i en varslingsprosess. Det legges opp til kvalitativ indersøkelse der det intervjues 15 ledere. Prosjektet vi l bygge videre på funn fra tidligere undersøkelser. prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2007.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

november 2005
april 2007