Skip to main content

Lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av NAV


Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap om lokalt tillitsvalgte og fagorganisertes perspektiver på etablering av en samordnet førstelinjetjeneste for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-reformen).

Forskere

Oppdragsgiver

  • LO Stat