Skip to main content

Striving for excellence, learning to cope?


Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle arbeidsgivers strategier for å håndtere sykefravær og sikre ansattes helse har endret seg over de siste tiårene, og hvordan disse endringene har påvirket ansattes sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Prosjektets underordnete målsettinger er å gi en forståelse for:

 1. betydningen av endringen i sykelønnsordninger og arbeidsmiljø
 2. mulige konflikter mellom gradering av sykefravær og arbeidsstruktur
 3. sammenhengen mellom tidligpensjonering, sykefravær og uførhet
 4. arbeidsgivers strategier for langtidssyke ansatte og ansatte med varig svekket helse
 5. sortering av ansatte etter helse og eventuell polarisering av arbeidslivet
 6. endret sosial interaksjon over tid på arbeidsplassen og i nabolaget med fokus på sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Prosjektets data består av panelregisterdata knyttet til hele bedrifts-, foretaks- og arbeidstakerpopulasjonene i Norge 1995–2013, data fra bedriftsspørreundersøkelser gjennomført i 1997 og 2003, samt data fra en ny spørreundersøkelse, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 (ABU2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger.

Dette sikrer at også spørreskjemadata foreligger for et panel av norske bedrifter fra 1997 til 2012. 

Mer informasjon på ISFs nettsider.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2014
 • Avsluttes:
  desember 2018

Oppdragsgiver

 • Norges Forskningsråd (prosjektnr. 410104)

Partnere

Ekstern publisering og formidling