Skip to main content

LOFU 2024: Undersøkelse om seksuell trakassering og betydningen av arbeidsmiljø

To english version

To english version
Undersøkelse av seksuell trakassering blant medlemmer i privat sektor i noen av LOs forbund. Undersøkelsen skal kartlegge omfanget av seksuell trakassering og hvilken betydning ulikheter i arbeidsmiljø kan ha nå godt og vel seks år etter #Metoo-kampanjen.

I etterkant av #Metoo-kampanjen og undersøkelsen i 2016/2017 ble det rettet stor oppmerksomhet på seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det ble gjort flere tiltak for å motvirke slike hendelser i ulike bransjer, blant annet i hotell og restaurantbransjen.

Likevel viser senere undersøkelser fra ulike bransjer at seksuell trakassering fortsatt er et betydelig arbeidsmiljøproblem. Unge kvinner i mannsdominerte bransjer er spesielt utsatt – eksempelvis i Forsvaret og fiskeribransjen.

Svensk LO har vært opptatt av å undersøke betydningen av arbeidsmiljøet for seksuell trakassering, og konkluderer i en undersøkelse fra 2018 med at kvinner i mannsdominerte bransjer oftere utsettes for seksuell trakassering fra kolleger sammenliknet med kvinner i kvinnedominerte yrker og bransjer, samt at kvinner i lavstatusyrker er mest utsatt (Bergold, 2018).

Ofte handler det ikke om enkelt-hendelser, men gjentakende hendelser som skaper et mønster, og i deler av arbeidsmarkedet kan seksuell trakassering være et strukturelt arbeidsmiljøproblem (s. 27).

I rapporten fra Svensk LO pekes det blant annet på at det kan være uklare grenser mellom en kjønnsladet sjargong, vitser eller seksualiserende kommentarer, og en trakasserende samtalekultur på arbeidsplassen.

Grensene mellom en røff arbeidstone og seksuell trakassering kan som nevnt over i mange tilfeller være svært uklare. På bakgrunn av dette foreslår vi her en undersøkelse hvor seksuell trakassering i større grad kontekstualiseres og settes i sammenheng med kjennetegn ved arbeidsmiljøet i utvalgte bransjer/yrker i privat sektor i Norge.

Med arbeidsmiljø forstår vi her både hvordan kjønnsbalansen er, hvilke normer og holdninger knyttet til kjønn og seksuell trakassering som gjelder, hvilken oppmerksomhet arbeidsgiver har omkring seksuell trakassering som et problem med mer.

Viktige spørsmål vil være:

 • I hvilken grad opplever medlemmene i de aktuelle forbundene seksuell trakassering i jobbsammenheng?
 • Hvordan kan dette relateres til ulike arbeidsmiljø? Og er kvinner i mannsdominerte yrker og arbeidsplasser særlig utsatt?
 • Hvilke konsekvenser har det for den enkelte å bli utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng?
 • Hva er status i arbeidsgivers arbeid med seksuell trakassering som et arbeidsmiljøproblem i 2024?
 • Hvilken rolle har tillitsvalgte og verneapparatet (VO og AMU) i det forebyggende og skadebegrensende arbeidet mot seksuell trakassering

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  mars 2024
 • Avsluttes:
  mai 2025

Oppdragsgiver

 • LO FU 2024

Bærekraftsmål