Skip to main content

  • Jardar Sørvoll og Inger Lise Skog Hansen

Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål

En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024

  • Tidsskrift for Boligforskning  | 
  • 2021
 
I denne kommentaren diskuterer vi sentrale målsettinger i Alle trenger et trygt hjem, regjeringens nye strategi for det boligsosiale området. Vi mener strategiens målsettinger er uttrykk for gode intensjoner og flere fornuftige veivalg. Det er positivt. På den annen side neglisjerer regjeringens strategi noen av det boligsosiale arbeidets største utfordringer. Grunnleggende problemstillinger knyttet til den boligsosiale eierskapspolitikken og den kommunale boligsektoren blir ikke nevnt eller besvart. Det er også grunn til å spørre om strategien inneholder de perspektivene, virkemidlene og økonomiske musklene som er nødvendig for å realisere dens egne ambisjoner. Det kommer blant annet til uttrykk i strategiens behandling av eierlinja, leiemarkedet og bolig for personer med rusproblemer og psykiske lidelser (ROP).
Sørvoll, J. & Hansen, I. L. S. (2021). Gode intensjoner, men mange ubesvarte spørsmål. En kommentar til Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021–2024. Tidsskrift for Boligforskning. 2(4), 146-156. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2021-02-04