Skip to main content

Dokumentasjonsnotat

I forbindelse med Fafokonferansen 2024

I forbindelse med årets Fafokonferanse har Respons Analyse gjennomført en meningsmåling på oppdrag fra Fafo. 

Resultatene som ble presentert på konferansen er gjengitt i dette notatet.

Disse omfatter

  • i hvilken grad folk er bekymret for ulike samfunnsmessige utviklingstrekk: demokratiets stilling, krig, økning i sosiale forskjeller, konsekvenser av klimaendringer, færre fagorganiserte, egen økonomi de neste fem årene, egen teknologikompetanse
  • om arbeidsplassen forsvinner på grunn av ny teknologi
  • hvilket land eller region som er den ledende stormakt i verden nå og om ti år
  • tillit til politikere, journalister, regjering, Stortinget, forskere, politiet, helsevesenet og domstolene
  • politikernes troverdighet
  • holdninger til velferdsstaten: private og frivillige organisasjoners rolle og oppgaver, nivået på helse- og omsorgstjenestene ti år fram i tid, nivået på velferdsytelsene om ti år, spørsmål om sosiale tjenester og ytelser utgjør en for stor belastning på norsk økonomi, spørsmål om sosiale tjenester og ytelser bidrar til mindre sosial ulikhet i Norge
  • holdninger til EU og EØS
  • holdninger til arbeidsinnvandring: om arbeidsinnvandrere er flinke fagfolk, om de sikrer bosetting i distrikts-Norge, om det er nødvendig med arbeidsinnvandring for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft, om arbeidsinnvandrere fortrenger ungdom, om arbeidsinnvandrere presse svake grupper ut av arbeidsmarkedet, om arbeidsinnvandringen svekker fagforeningenes innflytelse
  • Publisert: 10. juni 2024