Fafo-notater

Rapportsøk

Alternative modeller for fremtidens folketrygd

Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad

Fafo-notat 2005:18

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Fafo har på oppdrag fra og i samarbeid med Landsorganisasjonen i Norge (LO) utredet alternative modeller for fremtidens folketrygd. Målet har vært å konstruere folketrygd-modeller som gir bedre fordelingsprofil enn Pensjonskommisjonens forslag til Modernisert folketrygd, sikrer samme kompensasjonsnivå som dagens folketrygd etter 40 års opptjening for vanlige lønnstakere, samtidig som lavere inntektssjikt og deltidsarbeidende sikres samme pensjonsmessige belønning for arbeid som andre.

Det er skissert tre ulike folkepensjonsmodeller, henholdsvis "bunnfradragsmodellen", "særtilleggsmodellen" og "knekkpunktmodellen". Modellene representerer ulike alternative tekniske til-nærminger, men gir om lag den samme fordelingen av utbetalte pensjoner.

For å synliggjøre modellenes ulike egenskaper har vi beregnet effekten for et lite utvalg arbeidstakereksempler (typeeksempler), som varierer med hensyn til inntektsnivå og år med henholdsvis hel- og deltid. I tilknytning til dette har vi også kort beskrevet hva som er de vanlige yrkeskarrierene (opptjening) hos ulike yrkesgrupper i dag og drøftet for-ventede endringer i yrkeskarrierens lengde.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 777