Skip to main content
  • Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl

Behovskartlegging i Oslopsykiatrien

Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning

  • Fafo-notat 1999:20
  • Fafo-notat 1999:20
Dette notatet er resultatet av et forprosjekt om behov for psykiatriske helsetjenester i Oslo, som kom i stand på initiativ fra Aker sykehus. Målsettingen er å gi en oversikt over kunnskap om forekomst av psykiatrisk sykelighet og behandlingsbehov i Oslo. Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på 2,5 månedsverk. Arbeidet har i hovedsak bestått av innsamling, bearbeiding og kommentering av allerede foreliggende data, samt innhenting av nye data i form av en liten intervjuundersøkelse blant fagfolk i Oslopsykiatrien.
  • Publisert: 17. januar 1999
  • Ordrenr. 632