Fafo-notater

Rapportsøk

Behovskartlegging i Oslopsykiatrien
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning

Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl

Fafo-notat 1999:20

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Dette notatet er resultatet av et forprosjekt om behov for psykiatriske helsetjenester i Oslo, som kom i stand på initiativ fra Aker sykehus. Målsettingen er å gi en oversikt over kunnskap om forekomst av psykiatrisk sykelighet og behandlingsbehov i Oslo. Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på 2,5 månedsverk. Arbeidet har i hovedsak bestått av innsamling, bearbeiding og kommentering av allerede foreliggende data, samt innhenting av nye data i form av en liten intervjuundersøkelse blant fagfolk i Oslopsykiatrien.

Utgitt: 1999 Id-nr.: 632