Fafo-notater

Rapportsøk

Den maritime klynga i bevegelse
Fafos Rådsprogram 2006–2008

Sigmund Aslesen

Fafo-notat 2008:03

Nettutgave

Målet med dette notatet er å bidra til en diskusjon om den maritime industriutviklingen i Norge. Søkelyset er satt på den maritime klynga og noen sentrale utviklingstrekk som synes å gjelde for denne. Vi beskriver en maritim klynge som er i bevegelse, og vi drøfter alternative produksjonsmåter og samarbeidsrelasjoner i maritim industri. Ulike utviklingsveier skisseres:

• De maritime hovedaktørene vil fortsatt være regionalt forankret, men sammensetningen vil domineres av flere større sammenslutninger.
• Klynga vil domineres av transnasjonale nettverksforetak – eller bedrifter i slike foretak.
• Det vil ikke lenger foregå produksjon, og klynga vil domineres av enheter uten praktisk kompetanse fra maritim industri.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 10047