Skip to main content
  • Sissel Trygstad og Håvard Lismoen

Fagbevegelsen og CSR

  • Fafo-notat 2008:04
  • Fafo-notat 2008:04

Virksomhetenes samfunnsansvar har fått stadig større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt de siste årene.  På den europeiske arena har ulike økonomiske og politiske drivkrefter drevet CSR opp på den sosialpolitiske og økonomiske agendaen. Hvorfor virksomheter tar et samfunnsansvar er et spørsmål med mange svar. I dette notatet diskuterer vi dette spørsmålet i lys av ulike perspektiver på samfunnsansvar  og i lys av ulike utviklingstrekk internasjonalt. Vi er særlig opptatt av hvordan fagbevegelsen forholder seg til fenomenet. Som vi omtaler i notatet er det knyttet en viss skepsis til fenomenet. Skepsisen er blant annet relatert til at det frivillige aspektet vektlegges sterkt når virksomhetenes samfunnsansvar diskuteres. Dette har ført til at deler av den europeiske fagbevegelsen har fryktet at en økt vektlegging av samfunnsansvar vil bidra til å svekke lov- og avtaleverket.

  • Publisert: 2. januar 2008
  • Ordrenr. 10048
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere