Fafo-notater

Rapportsøk

En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2015:02

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Overgangen mellom det andre og tredje året er en fase da mange unge
faller fra videregående opplæring. På initiativ fra Utdanningsdirektoratet har
fylkeskommunene fra sommeren 2014 prøvd ut ulike tiltak som kan hjelpe unge
å gjennomføre videregående opplæring. Tiltakene består av ulike modeller som kan
hjelpe elevene å få læreplass eller å fullføre og bestå påbyggingskurs til generell
studiekompetanse.

Fafo evaluerer disse forsøkene. I denne delrapporten fra evalueringen beskriver vi
hvordan tiltakene har blitt organisert og gjennomført, og hvilke erfaringer ulike
aktører har hatt så langt. Vi identifiserer også noen problemområder. Kartleggingen bygger på kvalitative intervjuer fra ulike fylker. Sluttrapporten fra evalueringen vil foreligge høsten 2016.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 10213