Fafo-notater

Rapportsøk

Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad

Fafo-notat 2011:06

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Dette notatet oppsummerer sentrale offentlige dokumenter fra de siste ti år, med tanke på å dokumentere hvordan etnisitet i et likestillingsperspektiv er behandlet. Dernest gjennomgås sentrale datakilder og funn som kan belyse de utfordringene som er tematisert i de offentlige dokumentene. Det er lagt et levekårsperspektiv til grunn for gjennomgangen.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10127