Fafo-notater

Rapportsøk

Pensjoner på børs – valg og risiko

Tove Midtsundstad og Christer Hyggen

Fafo-notat 2011:05

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk

Prosjekt: Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Notatet er en del av Fafos strategiske instituttprogrammet ”Tjenestepensjonsmarkedet i endring”. Programmet er finansiert av Arbeidsdepartementet og løper fra 2008-2012.  Det er en oppfølging av notatet ”Pensjoner på børs – hvor risikofylt” fra 2010, som redegjorde for  risiko forbundet med ulike pensjonsordninger, og hvordan risikofordelingen mellom henholdsvis stat, arbeidsgiver, arbeidstakere og pensjonister hadde endret se som følge av pensjonsreformen. Dette notatet gir en foreløpig beskrivelse av arbeidstakeres kunnskap om pensjonsreformen, pensjonssystemet og egen tjenestepensjonsordning basert på data fra en surveyundersøkelse blant et representativt utvalg arbeidstakere i privat sektor. Det gis også en oversikt over hvordan arbeidstakeres med innskuddspensjon forholder seg til den endrede risiko som følger av pensjonsreformen og de mulighetene for investeringsvalg som følger av endringene i tjenestepensjonsregimet. I tillegg gis en beskrivelse av ønsket tidspunkt for uttak av pensjon og arbeidsslutt etter fylte 62 år. Data vil videreanalyseres, og mer dyptpløyende analyser vil publiseres senere.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10126

Pensjoner på børs – hvor risikofylt?